منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود مقاله مادربورد کامپیوتر

دانلود مقاله مادربورد کامپیوتر

دانلود پروژه حسابداری ترازنامه

دانلود پروژه حسابداری ترازنامه

دانلود مقاله زندگینامه اخوان ثالث

دانلود مقاله زندگینامه اخوان ثالث

دانلود مقاله دیوارنگاری در دوره سلجوقی

دانلود مقاله دیوارنگاری در دوره سلجوقی

گروه محصول -> درخواست کاربران

ترمزهای ضد بلوکه ABSقیمت: ۲۶۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 27     کد محصول :647ترمزهای ضد بلوکه ABS

ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ   Anti- lock)  ABS ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي Braking System = ABS) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ABS ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ  در ﺟﺎده  اي ﻣﺮﻃﻮب و ﻟﻐﺰﻧﺪه و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﺮﺧﻬﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻓﺮﻣﺎن و ﭼﺮخ را ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎ ده ي در اﻳﺮان و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدرو   ﺳﺎزي در اﻳﺮان ،اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد. زﻳﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ و روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ     در اﻳﺮان ، ﺗﻮﻟﻴ ﺷﻮد ﺪ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ . در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد رو درآﻣﺪه و ﺑﺎزارﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﺮان دارد  اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي در ﺣﺪود ، 37100   ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ،  30  ﺣﺪود ﻧﻔﺮ  و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺳﻮدآور ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوري و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داده ﻫﺎي  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺳﻮدآوري آن   ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ  . اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ                   ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺮوح اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ، ﻣﻲ ﺷﻮد . • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:ترمزهای ضد بلوکه ABS  ترمزهای ضد بلوکه   ترمز   ضد بلوکه ABS   ABS   Braking System   Anti- lock  مقاله  مقاله سرا    
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :101

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :140

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :152

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :135

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :34

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :49

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :41

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :201

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...