منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

TCP/IP

TCP/IP

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

دانلود پایان نامه شبکه های بی سیم

دانلود پایان نامه شبکه های بی سیم

گروه محصول -> کارآفرینی -> طرح های صنعتی

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎقیمت: ۴۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 19     کد محصول :18968دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ

ظرفیت الکل 300.000 لیتر

ظرفیت اسید سیتریک 60.000 لیتر

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻘﻮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ

رود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن

ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن و ﻛﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ

ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻮر د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از

ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف داروﻳﻲ و ﻃﺒﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﻛﻪ اﻟﻜﻞ و اﺳﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﻔﺎﻟﻪ

آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك دام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺻﺎﺣب ﻨﻈﺮان اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه  و

ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﺧﺮﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .

ﻣﺤﺼﻮﻻت   :

اﻟﻜﻞ

اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ

ﺷﻴﺮه ﺧﺮﻣﺎ

ﺗﻔﺎﻟﻪ  ﺧﺮﻣﺎ

 

ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح   

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ الکل از ﺧﺮﻣﺎ

ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

ﺳﻮد وﻳﮋه

دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

 

با تشکر از انتخاب شما
با مقاله سرا ** پایگاه دانلود مقاله ** همراه باشید

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ   ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ   دانلود ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ   ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ   تولید الکل از ﺧﺮﻣﺎ  تولید الکل  طرح ﺻﻨﻌﺘﻲ تولید الکل  مقاله سرا  دانلود مقاله    
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :10

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :12

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :12

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :8

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :3

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :6

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :10

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...