منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP

TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

گروه محصول -> همه جوره
دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:32870
این مقاله در مورد علل بروز بوی بد دهان است. بوي بد دهان يك علامت شناخته شده با سابقه تاريخي قديمي است. بوي بد دهان مي‌تواند دليل عمومي يا موضعي داشته باشد. مشخص شده كه تقريبا  85  درصد بوي دهان ناشي از عوامل موضعي است، از اين جهت اهميت روشهاي بهداشتي مثل مسواك زدن دندانها و زبان محرز شده است. بوي بد دهان به تنهايي يك بيماري نيست بلكه علامت بيماريهاي مختلف است كه بايد شناسايي و تصحيح شود مطالعات بر روي بزاق انكوبات شده و هواي...
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:30046
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي چكيده اكنون كه رشد توليدات كشاورزي و صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه توسعه صادرات غير نفتي آغاز گرديده است ضروري است كه همزمان با آن كيفيت نيز به عنوان يك نياز و يك پشتوانه مورد توجه قرار گيرد. اگر بر اين باور باشيم كه مهمترين معيار در توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد HACCP  كارآمدترين آموزش براي به حداكثر رسانيدن ايمني و سلامت غذا است. سيستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis...
تولید نخ POY پلی اﺳﺘﺮ

تولید نخ POY پلی اﺳﺘﺮ

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:2349
دانلود مقاله تولید نخ POY پلی اﺳﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳ ﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻬـﺎﺟﺮﺕ ﺭﻭﺳـﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﻬﺎ ﻦ ﻱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺳ ﺍﺯ ﻴ ﺎﺳـﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋـﻲﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎﺯ ﻋـﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﭼﻨﺪ ﺍﺧ ﺩﻫﻪ ﻴ ﻣ ﺮ ﻴ ﺷﺪ ﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻳ ﺍﻓﺰﺍیش ﻫﺴﺘنﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﻴ ﻢ ﮐﻪ...
دانلود مقاله ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ

دانلود مقاله ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:2347
دانلود مقاله ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ اﻣـ وﯾﮋﮔﯽ ﺮوزه ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از   ﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت   ﻣﻘﺎم وﯾﮋه ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ اي را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ  اﻓ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺰودن ﻣﻮاد  ﺑﻪ  ﻣﯿﺰان ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﺎم) ﻣﯽ ﮐﻪ...
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ

قیمت: 40,000 ريال کد فایل:2346
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻲ  .ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻋﻨﻮﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻛﻮﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﺑﻪﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ .ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺳﻴﺪ...
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﻳﭗ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﻳﭗ

قیمت: 42,000 ريال کد فایل:2345
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﻳﭗ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻟﻴﺎﮊﻫـﺎﻱ ، ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﻛﺶ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﻘـﺎﻁ ﺿـﻌﻒ ، ﺁﻧﻬـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮﺭﺩﮔﻲ  ﺭ  ﺳﻮ ، ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﻲ ﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ...ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺑﺮ  .ﺗﻼﺵ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻳﻦ  ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ...
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻨﻲ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻨﻲ

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:2344
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺎﺯﻥ  ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑﺘﻲ ﻭ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ﻧـﺸﺘﻲ  ﻭ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻋـﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﻱ  ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺗـﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎﺯﻥ  ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻣﺨـﺎﺯﻥ ﺧﻮﺍﺑﻴـﺪﻩ...
ﻃﺮح ﺑﺎزﯾﺎبی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

ﻃﺮح ﺑﺎزﯾﺎبی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:2343
ﻃﺮح ﺑﺎزﯾﺎبی ﺿﺎﯾﻌﺎت  ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ       ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﺯﻣﻮﺍﺩ ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟ ، ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ، ﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ...
دانلود ﻃﺮح تولید ﯾﻮﻧﻮﭘﺎﻧﻞ

دانلود ﻃﺮح تولید ﯾﻮﻧﻮﭘﺎﻧﻞ

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:2341
دانلود ﻃﺮح تولید ﯾﻮﻧﻮﭘﺎﻧﻞ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﻮﻧﻮﭘﺎﻧﻞ ﮐﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺴﯿﮏ  25201331 اﯾﻦﻣﺤﺼﻮل  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ  .ﯾﻮﻧﻮ ﭘﺎﻧـﻞ    1950    در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺠﺎري ﻧﺸﺪ . ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎر ي اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﺘﺮوژن ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻠﯽ اﺳـﺘﺎﯾﺮن و ﭘـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘـﻒ زاي ﺑـﺎ ﻧﻘﻄﻪ...
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ UPVC

دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ UPVC

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:2340
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ UPVC ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺤﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﻭ...
دانلود طرح توجیهی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ

دانلود طرح توجیهی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ

قیمت: 44,000 ريال کد فایل:2238
دانلود طرح توجیهی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ در طرح پیش رو به بررسی تولید ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ برای انواع خودرو میباشد. با توجه به اینکه هر ماشینی اعم از گران قیمت و ارزان به این وسایل نیاز ضروری دارد به بررسی این طرح می پردازیم. در این طرح به بررسی شرایط واردات محصولات ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ قیمت داخل کشور ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺭﻭﺩﺭﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ قیمتهای...
دانلود مقاله ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮ ﻧﻤﺎي ﭘﺮﺳﻲ

دانلود مقاله ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮ ﻧﻤﺎي ﭘﺮﺳﻲ

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2236
دانلود مقاله ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮ ﻧﻤﺎي ﭘﺮﺳﻲ درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻳﺮان، ﮔﻮﻳـﺎ ي ﮔـﺮاﻳ ﺶ 84 ﻣﺼﺮف آﺟﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻛﺎﻻ و در ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪي اﻳﻦ  ﺻ ﻨﻌﺖ ﺑـﺎ ﺑﺨـﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  ﮔﻴﻼن، اﻳﻼم، ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺧـﺎ ك ﻣﺮﻏـﻮب ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺟـﺮ وﺟﻮد...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :16

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :18

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :17

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :13

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :5

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :8

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :17

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...