منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP

TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

گروه محصول -> همه جوره
دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:32870
این مقاله در مورد علل بروز بوی بد دهان است. بوي بد دهان يك علامت شناخته شده با سابقه تاريخي قديمي است. بوي بد دهان مي‌تواند دليل عمومي يا موضعي داشته باشد. مشخص شده كه تقريبا  85  درصد بوي دهان ناشي از عوامل موضعي است، از اين جهت اهميت روشهاي بهداشتي مثل مسواك زدن دندانها و زبان محرز شده است. بوي بد دهان به تنهايي يك بيماري نيست بلكه علامت بيماريهاي مختلف است كه بايد شناسايي و تصحيح شود مطالعات بر روي بزاق انكوبات شده و هواي...
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:30046
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي چكيده اكنون كه رشد توليدات كشاورزي و صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه توسعه صادرات غير نفتي آغاز گرديده است ضروري است كه همزمان با آن كيفيت نيز به عنوان يك نياز و يك پشتوانه مورد توجه قرار گيرد. اگر بر اين باور باشيم كه مهمترين معيار در توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد HACCP  كارآمدترين آموزش براي به حداكثر رسانيدن ايمني و سلامت غذا است. سيستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis...
دانلود مقاله معرفی ژلاتین

دانلود مقاله معرفی ژلاتین

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:1900
دانلود مقاله معرفی ژلاتین ژلاتين يك محصول پروتئيني است كه از منابع مختلف از كلاژنها و مواد پروتئيني دامي نظير استخوان و بافت هاي هم بند دامها ، پوست خوك ، گوشت ماهيان  غير خوراكي ، پوست ماهي و ساير منابع پروتئيني قابل تهيه مي باشد ولي از آنجا كه منابعي مانند گوشت ماهي و دام بطور مستقيم مورد مصرف خوراكي دارد و گرانقيمت مي باشد معمولا ژلاتين را از ضايعات پوست و گوشت و استخوان و يا منابع پروتئيني غير خوراكي تهيه مي نمايند که اغلب بصورت...
دانلود طرح توجیهی تولید قارچ

دانلود طرح توجیهی تولید قارچ

قیمت: 53,000 ريال کد فایل:1897
دانلود طرح توجیهی تولید قارچ معرفي كلي محصول اطلاعات اوليه قارچها وجوه مشترک فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندی می‌کنند، اما قارچها از بسیاری جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار می‌دهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزی دارند. تقریبا در همه زیستگاههای در دسترس که روی زمین وجود دارد، یافت می‌شوند و بسیاری از آنها از لحاظ...
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ

دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ

قیمت: 71,000 ريال کد فایل:1896
دانلود ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ ﺗﻮﻟﯿﺪ قالپاق رینگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﭙـﺎق ﺧـﻮدرو ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﻗﺎﻟﭙـﺎق ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽدر ﺧﻮدرو اﺳﺖ. ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻫﺎ روي ر ﯾﻨﮓ ﻫﺎي ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه وبوسیله ﻇـﺎﻫﺮ زﯾﺒـﺎﺋﯽ را ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻫﺎ ﺑﺠﺰء ﻧﻘﺶ زﯾﺒﺎﺋﯽﻇﺎﻫﺮﻧﻘﺶ دﯾﮕـﺮي در ﺧـﻮدرو ﻧﺪارﻧـﺪ.  ﻫـﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮخ ها ي ﺧﻮد...
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽﺧﻮدرو

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽﺧﻮدرو

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:1895
دانلود ﻃﺮح  ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽﺧﻮدرو ﻃﺮح  ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽﺧﻮدرو در ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺮد:     ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭼﺮخ:  ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭼﺮخ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺗﺎﯾﺮ و ﺗﯿﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﯿﻮب ﻫﺎ در ﺣﺎل ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  . ﻗﻄﻌﺎتﻻﺳﺘﯿﮑﯽ دﻗیق و ﺣﺴﺎس: اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻬﺪه دار...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺶ ساخته

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺶ ساخته

قیمت: 73,000 ريال کد فایل:1893
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺶ ساخته طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺶ ساخته در طرح پیش رو بحث ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺶ ساخته مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم بتوانید با استفاده از ان به موفقیت برسید با تشکر از انتخاب شما با مقاله سرا ** پایگاه دانلود مقاله ** همراه باشید این فایل در قالبارائه می شود مطالب تصادفی دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی دانلود فایل...
دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی

دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:1890
دانلود طرح توجیهی تولید قفل رمز دار الکترونیکی تولید قفل رمز دار الکترونیکی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃـﺮﺡ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻔﻞ ﺭﻣﺰﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺩﺭﻃﺮﺡ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺪﻭﻥ...
دانلود طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل

دانلود طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:1889
دانلود طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل طرح توجیهی ﻗﻼﺏ جرثقیل ﺍﺯ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ  ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ  ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻑ  ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﺮﺛﻘﻴـﻞ ﻫـﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﻋﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ...
ﮔﻴﺮﻩ ﻭ ﺭﺧﺖ ﺁﻭﻳﺰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

ﮔﻴﺮﻩ ﻭ ﺭﺧﺖ ﺁﻭﻳﺰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

قیمت: 23,000 ريال کد فایل:1888
 ﺁﻭﻳﺰ ﺩﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺧﺖ  ﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻴﺮﻩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ   . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻓﺮﻡ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺖ ﺁﻭﻳﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ   ، ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﺷﺪﻩ  ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ ﮔﻴ ﻪ ﺭﺧﺖ ﺁﻭﻳﺰﻫﺎ ﻭ ﺮ ﺑﺮ ﻩ ﻫﺎﻱ ﻟﺒﺎﺱ   ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺭ...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:1886
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ توضیح موارد مصرف و کاربرد از ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ در صنایع مختلف استفاده های فراوانی می شود . در صابون سازی،برای تولید صابونهای شفاف در صنایع آرایشی و بهداشتی . و از ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ خالص در دارو سازی استفاده می شود. در ساخت مواد منفجره مثل نیترو ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ،برای روغن کاری ابزارها و . . . نیز مورد استفاده قرار می گیرد. خواص ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ مایعی زلال ،بی رنگ ، بی بو ، شیرین و اندکی گرم...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﻦ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﻦ

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:1885
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﻦ معرفی ﮔﻠﻮﺗﻦ یک پروتئین ارگانیک است که به طور ترکیب با نشاسته در آندوسپرم برخی غلات به ویژه گندم یافت می شود گلوتن 80 درصد پروتئین های گندم را به خود اختصاص می دهد قابلیت ارتجاعی خمیر نان به علت وجود گلوتن است گلوتن ترکیبی از دو پروتئین میباشد در این مقاله میخوانید بررسی و ارائه استاندارد ﮔﻠﻮﺗﻦ بررسی و ارائه اطلاعت لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی ﮔﻠﻮﺗﻦ توضیح موارد مصرف...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :16

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :18

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :17

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :13

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :5

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :8

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :17

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...