منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP

TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

گروه محصول -> همه جوره
دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:32870
این مقاله در مورد علل بروز بوی بد دهان است. بوي بد دهان يك علامت شناخته شده با سابقه تاريخي قديمي است. بوي بد دهان مي‌تواند دليل عمومي يا موضعي داشته باشد. مشخص شده كه تقريبا  85  درصد بوي دهان ناشي از عوامل موضعي است، از اين جهت اهميت روشهاي بهداشتي مثل مسواك زدن دندانها و زبان محرز شده است. بوي بد دهان به تنهايي يك بيماري نيست بلكه علامت بيماريهاي مختلف است كه بايد شناسايي و تصحيح شود مطالعات بر روي بزاق انكوبات شده و هواي...
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:30046
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي چكيده اكنون كه رشد توليدات كشاورزي و صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه توسعه صادرات غير نفتي آغاز گرديده است ضروري است كه همزمان با آن كيفيت نيز به عنوان يك نياز و يك پشتوانه مورد توجه قرار گيرد. اگر بر اين باور باشيم كه مهمترين معيار در توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد HACCP  كارآمدترين آموزش براي به حداكثر رسانيدن ايمني و سلامت غذا است. سيستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis...
دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن

دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:1865
دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ برای تولید ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺎرﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ در ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز...
ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻗﻄﺎر

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻗﻄﺎر

قیمت: 56,000 ريال کد فایل:1849
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺑـﺎﻻ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ،                        وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻄـﺮح در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﺼﻮل    ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ.  واﮔﻦ ﻫﺎ       ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل     ﺣﺴﺎس در ...
ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﮐﺎﻧﮑﺲ

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﮐﺎﻧﮑﺲ

قیمت: 78,000 ريال کد فایل:1848
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن  ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﮐﺎﻧﮑﺲ ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ.    ﮐـﻪ در    ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن            اﺑﺘـﺪا، ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي ﻓـﻮق              ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر دﻗﯿـﻖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻫـﺎي ﻻ  زم روي...
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ

قیمت: 48,500 ريال کد فایل:1847
واژه ﻛﺎﺋﻮﻟﻦ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﺑـﻠﻨﺪ ﻛﺎﺋﻮﻟﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﻠ ﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻴﺎن ﻛﺴﻲ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺎك ﭼﻴﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﺎك ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮرﻧﻮال اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺮﺳﻴﻠﻦ ادت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎك ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ را ﻧﻴﺰ از دﻳﺮ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺰء ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎي. . . ....
ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ گاز

ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ گاز

قیمت: 43,000 ريال کد فایل:1846
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻭﺯﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ .  ﺍﻳﻦ...
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻒ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻒ

قیمت: 46,000 ريال کد فایل:1842
ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻴﻒ ا ز ﻧﻮع ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ..اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻴﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ وﺳﺎﻳﻞ و اﺳﻨﺎد وﻣﺪارك ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ داﺧﻞ آن آﺳﻴﺒﻲ وارد ﻧﺸﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﺪه ي ان در ﺣﻤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻟﻮازﻣﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗ ﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻛﻴﻒ از ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ ، ﭘﻮل و  ...را ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ...
دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی

دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:1841
دانلود طرح توجیهی تولید ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ بارانی معرفی موارد مصرف و کاربرد ﻛﻠﻴﺪ ﻭ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺭﻃﻮﺑـﺖ ﻭ ﻳـﺎ ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﭘﺮﻳﺰ ﻋﺒﺎﺭت اﺴﺖ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﺭ ﺳـﻴﻢ ﻛﺸـﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻄﻮﺭ...
 ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮﺭﻱ(  ﭼﺸﻢﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )

ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮﺭﻱ( ﭼﺸﻢﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )

قیمت: 46,000 ريال کد فایل:1840
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍ  ﻣﻮﺭﺩ ﻌﻪﻣﻄﺎﻟ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻱﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ  ﺑﺎﺯﺍﺭ  ﺁﻥ  ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣـﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ  ﺍﺩﺍﻣـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ  ﻲﻓﻨـ ﺩﺭ  ﺧﺼـﻮﺹ  ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ ﺗﻮﻟ ﺪﻴـ ﻭ  ﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ   ﺳـﺨﺖ ﺍﻓـﺰﺍﺭﻱ ﻭ  ﻧـﺮﻡ  ﻱﺍﻓـﺰﺍﺭ  ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ ﺎﺯﻴـ ﻧ ﺰﻴـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺖﻳﻧﻬﺎ ﻇﺮﻓ ﺖﻴـ  ﻱﻫـﺎ  ﻱﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭ  ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ﻪﻳﺳـﺮﻣﺎ ...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ

قیمت: 56,000 ريال کد فایل:1839
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮاﺳﺖ(چرم) ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﻛﺮاﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل واﺳﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﭼﺮم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭼﺮﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻴﺸﻮد .ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺮاﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﻲ، ﻛﺮاﺳﺖ آﺳﺘﺮي، ﻛﺮاﺳﺖ اﺳﭙﺮﺗﻲ و ... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ...
طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش

طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش

قیمت: 48,000 ريال کد فایل:1838
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن   ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ   ﺗﻮﻟﯿﺪ   ﻣﻔﺘﻮل و ﺳﯿ  ﻢ از ﻃﺮﯾ   ﻖ ﮐـﺸﺶ ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ .      اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن       ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻓـﻮق            اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳـﯽ ، ﻫـ  ﺎي ﻻزم روي ﺑـﺎزار آن...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :16

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :18

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :17

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :13

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :5

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :8

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :17

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...