منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP

TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

گروه محصول -> همه جوره
دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:32870
این مقاله در مورد علل بروز بوی بد دهان است. بوي بد دهان يك علامت شناخته شده با سابقه تاريخي قديمي است. بوي بد دهان مي‌تواند دليل عمومي يا موضعي داشته باشد. مشخص شده كه تقريبا  85  درصد بوي دهان ناشي از عوامل موضعي است، از اين جهت اهميت روشهاي بهداشتي مثل مسواك زدن دندانها و زبان محرز شده است. بوي بد دهان به تنهايي يك بيماري نيست بلكه علامت بيماريهاي مختلف است كه بايد شناسايي و تصحيح شود مطالعات بر روي بزاق انكوبات شده و هواي...
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:30046
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي چكيده اكنون كه رشد توليدات كشاورزي و صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه توسعه صادرات غير نفتي آغاز گرديده است ضروري است كه همزمان با آن كيفيت نيز به عنوان يك نياز و يك پشتوانه مورد توجه قرار گيرد. اگر بر اين باور باشيم كه مهمترين معيار در توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد HACCP  كارآمدترين آموزش براي به حداكثر رسانيدن ايمني و سلامت غذا است. سيستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis...
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ

قیمت: 15,000 ريال کد فایل:7064
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻋﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﻜﺘﺮوآﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ، ﻋﻤﻼ در ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﻧﺎم ﺗﺮاﮔﺬار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺜﻼ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺮژي ﺻﻮﺗﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ،...
دانلود دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﺴﻞ

دانلود دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﺴﻞ

قیمت: 17,000 ريال کد فایل:7062
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﺴﻞ ﻋﺴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻠﻮ از ﻗﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺳﺎده اﻧﺪ و در ﻋﺴﻞ ﻓﻴﺒﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد .دوﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﻢ و ﻓﺮاوان ﻋﺴﻞ ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻧﺪ و آب ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاوان ﻋﺴﻞ اﺳﺖ .  ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﻋﺴﻞ ﻳﺎﻓﺖ...
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ تولید الکل ازﺧﺮﻣﺎ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ تولید الکل ازﺧﺮﻣﺎ

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:7061
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ تولید الکل ازﺧﺮﻣﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻘﻮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  رود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن  ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن و ﻛﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻮر د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮﻣﺎ...
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎي ﺗﻲ ﺑﮓ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎي ﺗﻲ ﺑﮓ

قیمت: 21,000 ريال کد فایل:7060
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎي ﺗﻲ ﺑﮓ ﭼﺎي ﻳﻚ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺣﺎوي ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﺑـﺮﮔـﻬـﺎي ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ ﺳﻴﻨﻨﺲ در آب داغ ﺗـﻬــﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺎي ﻋـﺒــﺎرﺗﻨﺪ از :ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، اﻳﺮان، ﻛﺮه، ﺳــﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، ﺗﺎﻳﻮان، ژاﭘﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، آرژاﻧﺘﻴﻦ، ﻛﻨﻴﺎ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﻧﭙﺎل. ﺑﺮﮔﻬﺎي ﭼﺎي ﭘﺲ از ﭼﻴﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا...
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:7059
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه     ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ در  اﻳﻦ رﻗﻢ از ﻣﺮز ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ، 2020 آﻏﺎز ﺳﺪه ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻔﻮس ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ، ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻮل...
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﺳﺎل 400 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺎل 400 ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗ

قیمت: 12,000 ريال کد فایل:5436
دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺿﺎﻳﻌﺎت    ﺳﺎل 400  ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗ اﻣﻜﺎن ﺗﺪارك ﻣﺎﺷﻴﻦ آ ﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ  ﻓﺮ اورده در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻲ ارزش ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮآورده ﺑﺎ ارزش ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف دارد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ اﻳﺠﺎد...
مقاله ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ خشک کردن ذرت

مقاله ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ خشک کردن ذرت

قیمت: 13,000 ريال کد فایل:5432
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  خشک کردن ذرت اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ذرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺰارع ذرت ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ...
دانلود گزارش کارورزی در یک شرکت نرم افزاری

دانلود گزارش کارورزی در یک شرکت نرم افزاری

قیمت: 23,000 ريال کد فایل:5419
دانلود گزارش کارورزی در یک شرکت نرم افزاری طراحی سایت با نرم افزار FrontPage من درقسمت كارشناسي و ارزشيابي تحصيلي يك نمونه وب سايت با كمك FrontPage طراحي كردم كه در قسمت كار با جدولها و قسمتهاي ديگر توانستم چيزهايي ياد بگيرم براي ايجاد جدول از منوي table گزينه يinsert و سپسtable را انتخاب مي كنيم . , . ....
تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک

تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک

قیمت: 56,000 ريال کد فایل:5412
تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران به 80 سال پيش باز مي گردد. در سال 1298 مسيونر هاي مذهبي و اقليت هاي ديني به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پيش دبستاني درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده ياد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبريز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان ديگري در شهرستان شيراز داير نمود. گفتني است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده هاي مرفه و كارمندان عالي رتبه ادارات در اين مراكز...
تحقیق تعریف خلاقیت

تحقیق تعریف خلاقیت

قیمت: 16,000 ريال کد فایل:5408
در رویكردی عمومی، نگاه به خلاقیت، منظری توسعه مدارانه و جهت‌گیری اثربخش را به همراه دارد. خلاقیت از دیرباز عنصری تماماً ذاتی و نهادینه شده و تقریباً موروثی قلمداد شده ولی آنچه كه امروز به عنوان نگرش خلاقانه، طراحی خلاقانه، استعداد خلاق و بیشتر از همه تفكر خلاق موسوم است، پارادایمی فراتر از عنصری با رویكردی درونی...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :16

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :18

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :17

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :13

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :5

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :8

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :17

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...