منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP

TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

گروه محصول -> همه جوره
دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:32870
این مقاله در مورد علل بروز بوی بد دهان است. بوي بد دهان يك علامت شناخته شده با سابقه تاريخي قديمي است. بوي بد دهان مي‌تواند دليل عمومي يا موضعي داشته باشد. مشخص شده كه تقريبا  85  درصد بوي دهان ناشي از عوامل موضعي است، از اين جهت اهميت روشهاي بهداشتي مثل مسواك زدن دندانها و زبان محرز شده است. بوي بد دهان به تنهايي يك بيماري نيست بلكه علامت بيماريهاي مختلف است كه بايد شناسايي و تصحيح شود مطالعات بر روي بزاق انكوبات شده و هواي...
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:30046
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي چكيده اكنون كه رشد توليدات كشاورزي و صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه توسعه صادرات غير نفتي آغاز گرديده است ضروري است كه همزمان با آن كيفيت نيز به عنوان يك نياز و يك پشتوانه مورد توجه قرار گيرد. اگر بر اين باور باشيم كه مهمترين معيار در توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد HACCP  كارآمدترين آموزش براي به حداكثر رسانيدن ايمني و سلامت غذا است. سيستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis...
دانلود مقاله ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺘﺮ

دانلود مقاله ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺘﺮ

قیمت: 37,000 ريال کد فایل:2974
دانلود مقاله ﻃﺮﺡ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺘﺮ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑـﺎﺭﺍﻥ ، ﺗﻮﻓـﺎﻥ ﺑﺮﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ، ﺗﮕﺮﮒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ...
دانلود مقاله ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي از ورق ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

دانلود مقاله ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي از ورق ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

قیمت: 53,000 ريال کد فایل:2961
مقاله ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي از ورق ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ  ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ شرایط واردات بررسی و ارائه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و  ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه...
تولید بستهای فلزی

تولید بستهای فلزی

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2652
تولید بستهای فلزی ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺴﺖ ﻱ ﻓﻠﺰ ﻱ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ    ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ، ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ...
تولید آچار پیچ گوشتی

تولید آچار پیچ گوشتی

قیمت: 38,000 ريال کد فایل:2651
تولید آچار پیچ گوشتی ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺁﭼﺎﺭ  ﭘﻴﭻ  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ   ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ، ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ  ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ  ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ...
تولید آچار فرانسه

تولید آچار فرانسه

قیمت: 45,000 ريال کد فایل:2650
تولید آچار فرانسه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺁﭼﺎﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ، ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ...
 تولید آچار بکس

تولید آچار بکس

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2649
  تولید آچار بکس ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﺳـﻨﺠﻲ  ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ   ﺁﭼـﺎﺭ  ﺑﮑـﺲ ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ    ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ  ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ، ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ...
 تولید آچار

تولید آچار

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:2648
  تولید آچار ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺁﭼﺎﺭ(ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﻱ  ﺁﭼﺎﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ، ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺳﭙﺲ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ...
دانلود طرح توجیهی تولید آبسردکن

دانلود طرح توجیهی تولید آبسردکن

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:2647
دانلود طرح توجیهی تولید آبسردکن طرح توجیهی تولید آبسردکن ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺁﺑـﺴﺮﺩﮐـﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـد  ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ قرار میگیرد و ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ...
ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ نفتی

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ نفتی

قیمت: 47,000 ريال کد فایل:2626
ﻃﺮﺡ  ﺗﻮﻟﻴﺪﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ نفتی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ    ﻫﺎﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ    ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﮔﻴﺮﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﮔـﺬ ...
تولید درزﮔﯿﺮﻫﺎي سیلیکونی

تولید درزﮔﯿﺮﻫﺎي سیلیکونی

قیمت: 44,000 ريال کد فایل:2512
تولید درزﮔﯿﺮﻫﺎي  سیلیکونی ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭﺯﮔﻴﺮﻫﺎﻱ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﻲ ﮐﺪ ﻭ ﺁ ﻳﺴﻴﮏﺍ ﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ   ٢٤٢٢١٣٢١ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.   ﺷﻴﻤﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩﻥ Si ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻨﺎﻭﺑﻲ ، ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻭ ﻛﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲ نیز  ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﻤﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ  ...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :16

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :18

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :17

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :13

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :5

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :8

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :17

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...