منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP

TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

گروه محصول -> همه جوره
دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:32870
این مقاله در مورد علل بروز بوی بد دهان است. بوي بد دهان يك علامت شناخته شده با سابقه تاريخي قديمي است. بوي بد دهان مي‌تواند دليل عمومي يا موضعي داشته باشد. مشخص شده كه تقريبا  85  درصد بوي دهان ناشي از عوامل موضعي است، از اين جهت اهميت روشهاي بهداشتي مثل مسواك زدن دندانها و زبان محرز شده است. بوي بد دهان به تنهايي يك بيماري نيست بلكه علامت بيماريهاي مختلف است كه بايد شناسايي و تصحيح شود مطالعات بر روي بزاق انكوبات شده و هواي...
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:30046
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي چكيده اكنون كه رشد توليدات كشاورزي و صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه توسعه صادرات غير نفتي آغاز گرديده است ضروري است كه همزمان با آن كيفيت نيز به عنوان يك نياز و يك پشتوانه مورد توجه قرار گيرد. اگر بر اين باور باشيم كه مهمترين معيار در توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد HACCP  كارآمدترين آموزش براي به حداكثر رسانيدن ايمني و سلامت غذا است. سيستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis...
تولید ﺩﺳﺘﻜﺶ ﭼﺮﻣﻲ

تولید ﺩﺳﺘﻜﺶ ﭼﺮﻣﻲ

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:2361
تولید ﺩﺳﺘﻜﺶ ﭼﺮﻣﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ   ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﺮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ    ﺷﻮﺩ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﭼﺮﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ    ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﻴـﻒ ﻭﺳـﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﺗـﺴﻤﻪ، ﭘﻮﺷـﺎﻙ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﭼﺮﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻴﻒ ، ﻛﻔـﺶ، ﻫـﺎﻱ ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻜﺶ ، ﺟﺎﻛﻠﻴﺪﻱ،ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﻳﻤ ﻣﻲ ﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺷﻮﺩ   . ﺑﻨﺎ...
تولید یونیت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

تولید یونیت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

قیمت: 35,000 ريال کد فایل:2360
تولید یونیت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺎي   ﻃﺮاﺣﯽ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ گونﻪ اي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﻧﺸﻮد ً . ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﮐﻼ ﺑﻬﺘﺮ   اﺳﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روش و ﺳﻠﯿﻘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ

قیمت: 45,000 ريال کد فایل:2359
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺮﻛﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﺹ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﺩ  . ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﺭﺯﻳـﻦ ﭘﻠـﻲ ﺍﺳـﺘﺮ ﻏﻴـﺮ ﺍﺷـﺒﺎﻉ ﻭ  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ      . ﺩﺭ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺯﻳﻦ ﻭ ﭘﺸﻢ    ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻘﺶ...
دانلود طرح توجیهی تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ

دانلود طرح توجیهی تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ

قیمت: 47,000 ريال کد فایل:2358
دانلود طرح توجیهی تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ تولید ﻓﻮم ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺿﺪ آﺗﺶ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﺍﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﺪﻡ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ . ﻓﻮﻡ ﭘﻠﻲﺍﺳﺘﺎ ﻳﺮﻥ ﺿﺪ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻠﻲﺍﺳﺘﺎ ﻳﺮﻥ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ...
تولید درﺧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻮري

تولید درﺧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻮري

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2357
تولید درﺧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪة ﻣﺎده ،  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ در آن از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰء اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺻﺮف ﯾﮏ ﻧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﻟﻮﻣﯿﻨﺎﻧﺲ ﮔﻮﯾﯿﻢ .از اﯾﻦ واژه واژ ة اﺳﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻟﻮﻣﯿﻨﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درﺧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  .  اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ ﻣﺎده در ﻣﯽ ارﺗﺒﺎط   ﺑﺎﺷﺪ .ﺑ ﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ً اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ...
ﭼﺎﭖ ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﭼﺎﭖ ﺻﻨﻌﺘﻲ

قیمت: 64,000 ريال کد فایل:2356
ﭼﺎﭖ ﺻﻨﻌﺘﻲ  چاپ ﻳﮏ ﻋﺪﺩ ، ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﺹ ،در تیراژ بالاتر از یک عدد ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭﻳﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﺮﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ . ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﺎﭖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺭﺍ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﭖ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ   ، ﺯﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎﭖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﭼﺎﭖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ...
تولید ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ پلاستیکی

تولید ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ پلاستیکی

قیمت: 64,000 ريال کد فایل:2355
تولید ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ  پلاستیکی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺧـﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧ ﻨـﺪ       ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺷﻴـﺸﻪ ﻭ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻠـﺰﺍﺕ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻛﻠـﻲ ﺍﻏﻠـﺐ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻛـﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ،...
کود کامل به صورت جامد (NPK)

کود کامل به صورت جامد (NPK)

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:2353
کود کامل به صورت جامد (NPK) ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺁﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻛﻤـﻲ ﻭ ﻛﻴﻔـﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨـﺪ ﻭ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﺷﺪ. ﻛﻮﺩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ  ﺷﻮﺩ ، ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  . ﺍﻟﻒ - ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ   ﺏ-ﺁﻟﻲ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﻭ  ﻛﻮﺩﻫـﺎﻱ ﮔـﻮﮔﺮﺩﻱ ﻭ...
تولید ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﻭ ﭼﺎﭖ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ

تولید ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﻭ ﭼﺎﭖ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2352
تولید ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﻭ ﭼﺎﭖ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﻃﻨﺎﺏ ﻭ ،ﭼﺎﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ  . ﺍﻣﺎ ﺩﺭ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﹰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ )  ،ﻣﻴﻮﻩ  (  ﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﻓﻠﺰﻱ ،...
دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ

دانلود طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2350
طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﮔﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻜﻨﻴﻚ ، ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﻧﺪ .ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﺶ...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :16

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :18

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :17

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :13

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :5

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :8

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :17

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...